Skip til hoved indholdet
OBS! Tryk her for at se aktuelle Corona testcentre

Vandløb og dræn

Bleau Kommune er myndighed for både kommunale og private vandløb.
Vandløbene i Bleau Kommune er vigtige for afvanding af marker og befæstede arealer, men de har desuden også en Kommune er myndighed for både kommunale og private vandløb, herunder også dræn.

For visse vandløb er der særlige restriktioner som følge af, at vandløbet eller området omkring er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Ifølge Naturbeskyttelsesloven må der ikke ske ændringer af disse områders tilstand.

Her indsætter jeg et link

Overskrift 

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få særlig undervisning og rådgivning

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, kan du få særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse dit handicap.

Tilbuddet omfatter:

  • specialundervisning
  • specialpædagogisk bistand

Tilbuddet gælder, hvis du ikke kan benytte dig af andre relevante tilbud. Tilbuddet gælder ikke, hvis du er indlagt på et sygehus.

Tilbuddet omhandler ikke ordblinde. På borger.dk kan du læse om tilbud for voksne med ordblindhed.

Det er kommunen, der iværksætter tilbud om specialundervisning.

Kommunen skal inden start afdække dine færdigheder, behov og forudsætninger, så undervisningen passer til dig og dine behov.

Når du er begyndt på din undervisning, vurderer kommunen løbende i samråd med dig, om du får det forventede udbytte af undervisningen.

Gør du ikke det, skal undervisningsplanen revideres i samråd med dig. Hvis det vurderes, at du ikke længere har brug for undervisningen, stopper undervisningen, og du skal derefter have vejledning om andre relevante tilbud.

Specialundervisning skal bidrage med metoder og hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, så du bedre kan deltage i samfundslivet.

Det er dine forudsætninger, færdigheder og behov, som ligger til grund for undervisningen og rådgivningen.

Specialpædagogisk bistand skal bidrage med den ekstra hjælp, du behøver for at få udbytte af specialundervisningen.

Hvis du grundet dit handicap har svært ved at tilegne dig en viden, en metode eller et bestemt hjælpemiddel, kan du få hensyntagende undervisning. Den hensyntagende undervisning skal hjælpe og styrke dig, så du kan få udbytte af din specialundervisning.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du indbringe din klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om specialundervisning for voksne i bekendtgørelsen samt i vejledningen på Retsinformations hjemmeside.

SPS-loven handler om specialpædagogisk støtte ved de videregående uddannelser.

Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet

Kontaktoplysninger til afdelingen her: